Siirry suoraan sisältöön

Privacy Policy

Keitä olemme

THTK Engineering Oy, Korsholmanpuistikko 22 A 14, 65100 VAASA. Y-tunnus: 3290464-5.

Tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Koski
info@thtk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Rekisterinpitäjä ylläpitää tietovarantoa yksityishenkilöistä, suomalaisista yrityksistä sekä yhteisöistä ja julkisen hallinnon organisaatioista. 

Organisaation yhteys- ja taustatietojen lisäksi rekisterissä pidetään yllä tietoa organisaatiossa työskentelevien henkilöiden asemasta ja tehtävistä yhteystietoineen. 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitoon ja muuhun asiakasviestintään, kuten markkinointiin, uutiskirjeisiin, asiakaskyselyihin, asiakkaan yhteystietojen ylläpitoon ja laskutukseen
 • asiantuntija- ja asiakaspalveluiden antamiseen liittyen rekisterinpitäjän palveluihin ja toimeksiantoihin
 • rekisterinpitäjän toiminnan ja tarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. rekisteröityjen verkkokäyttäytymisen perusteella
 • palveluiden (esim. tilaisuuksien ja koulutuksien) ja toimeksiantojen hallinnointiin, mukaan lukien palvelupyyntöjen käsittelyyn, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, osallistujalistojen jakamiseen koulutustilaisuudessa ja käyttöoikeuksien hallinnointiin mm. rekisterinpitäjän extranet- ja koulutuksenhallinnan tietojärjestelmissä
 • sidosryhmäyhteistyöhön, kuten luennoitsijan roolissa toimivien henkilöiden osaamisalueiden ylläpitämiseen ja toteutusten rekisteröintiin ja sidosryhmien laskujen ja palkkioiden maksamiseen
 • koulutukseen/tilaisuuteen osallistuvien yhteystietojen luovuttamiseen muille tilaisuudessa mukana oleville sidosryhmille markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (mm. asiakassuhteen hoito, oikeusturvan varmistaminen, markkinointi, laskutus, palkkioiden maksu, tilaisuuden osallistujalistan jakaminen, yhteystietojen luovuttaminen sidosryhmille markkinointitarkoituksiin) tai sopimukseen (mm. koulutukseen ilmoittautuminen) tai lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. kirjanpitovelvoitteet laskutustapahtumien säilytykseen liittyen). Lisäksi rekisteröidyiltä voidaan pyytää rekisteröidyn suostumusta tarvittaessa.

Rekisterinpitäjän koulutuksiin/tilaisuuksiin liittyviä erityishuomioita:
Ilmoittautumistietoja voidaan käyttää kyseisen tilaisuuden järjestelyissä ja ilmoittautuneiden nimet voidaan jakaa osallistujalistassa. Tilaisuus saatetaan kuvata. Kuvaamisen tarkoituksena on mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen etäyhteyden kautta tai tallenteiden/kuvien käyttäminen koulutus- tai markkinointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Työhön/asemaan liittyvät perustiedot
 • Organisaatio
 • Yhteystiedot
 • Palveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien laskutustiedot
 • Palvelupyyntöihin liittyvät tiedot
 • Ulkopuolisen asiantuntijan osaamiseen liittyvät tiedot
 • IT-hallintatietoja kuten tekniset tunnisteet, lokitiedot, käyttäjänimet, tarjottujen palveluiden käyttöön liittyvät tekniset tiedot

Koulutusvideoihin/-lähetyksiin tai kuviin saattaa tallentua tunnistettavissa olevia henkilöitä. 

Markkinointitarkoituksiin tietoja voidaan käyttää niin pitkään kuin rekisterinpitäjä tietoja tähän käyttötarkoitukseen tarvitsee. Kirjanpitoa varten tietoja säilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.

Palvelutoimintaan liittyviä palvelupyyntöjä säilytetään 10 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin palvelupyyntö on ratkaistu. 

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröity itse tai hänen edustamansa organisaatio.
 • Yleisesti saatavilla olevat lähteet.
 • Ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ostetut yhteystietorekisterit.

Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Koulutuksien/tilaisuuksien suunnittelusta ja järjestelyistä vastaavat, asiakkuuden hoidosta vastaavat, palvelupyyntöjen käsittelijät ja laskutusta hoitavat. Tietoja voidaan luovuttaa koulutusten/tilaisuuksien sidosryhmille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
 • Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.
 • Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Paperiaineisto
Rekisteristä ei tyypillisesti synny paperiaineistoa. Mikäli tällaista syntyy, hävitetään aineisto Rekisterinpitäjän tietosuojapolitiikan mukaisesti tietoturvallisesti.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Henkilötietoja käsitellään useissa eri tietojärjestelmissä. Rekisterinpitäjä valvoo, että tietojärjestelmät on suojattu rajoittamalla käyttöoikeuksia sekä asianmukaisin päivityksin. Tietojärjestelmät on suojattu myös verkkoteknisillä toimilla (palomuurien käyttö ja tietojärjestelmien sijoittelu eri verkkosegmentteihin).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja lisätiedot

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittelyoikeus milloin tahansa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tässä tietosuojaselosteessa annetut tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia. Henkilötietojen antaminen voi perustua sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen ja voi näin olla edellytys rekisterinpitäjän palveluiden ostamiselle.

Evästekäytäntö (päivitetty 24.12.2022)

Tässä evästekäytännössä kuvataan, mitä evästeet ovat sekä miten ja miksi käytämme niitä. Kerromme myös, kuinka voit muuttaa evästeasetuksiasi ja vaikuttaa evästeiden käyttöön.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä, joita hallinnoivat THTK Engineering Oy. Selaamalla verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön ja tietojen tallentamisen.

Voimme muuttaa tätä evästekäytäntöä milloin tahansa. Päivämäärä sivun otsikon alla kertoo, milloin evästekäytäntö on viimeksi päivitetty. Mikä tahansa muutos evästekäytäntöön tulee voimaan heti, kun päivitetty versio on julkaistu verkkosivuillamme.

Mitä evästeet ovat?

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi. Evästeet mahdollistavat useiden verkkosivujemme toimintojen käytön sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Eväste voi olla istuntoeväste, joka tallennetaan tietokoneelle vain istunnon ajaksi tai pysyvä eväste, joka tallennetaan tietokoneelle tietyksi ajaksi.

Omien verkkosivujemme asettamista evästeistä käytämme nimitystä ”ensimmäisen osapuolen evästeet”. Lisäksi osa evästeistä on kolmansien osapuolten evästeitä. Kolmansien osapuolten evästeet tallentuvat näiden palvelutarjoajien käyttöön.

Lisätietoa evästeistä voit lukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta.

Mihin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme:

 • Tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä
 • Tehdä verkkosivustoistamme helppokäyttöisemmät ja nopeammat
 • Tarjota turvallisen verkkoympäristön
 • Toteuttaa markkinointitoimia
 • Mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa
 • Seurata verkkosivujemme käyttöä
 • Seurata verkkosivustomme analytiikkaa

Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Millaisia evästeitä käytämme?

Olemme jaotelleet evästeet käyttötarkoitusten mukaan. 

 • Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston ydintoimintojen tarjoamiseksi. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä, jotka ovat oletuksena käytössä ja joita ei voi poistaa.
 • Analyyttiset evästeet, joita käytetään verkkosivuston kehittämiseen keräämällä ja raportoimalla sivuston käyttöä koskevaa tietoa.
 • Markkinointievästeet, joita käytetään verkkosivuston kävijöiden seuraamiseen, jotta julkaisijat voivat kohdentaa markkinointiaan asiaankuuluvilla ja kiinnostavilla sisällöillä.

Käytetyt evästeet on listattu evästeasetuksissa. Pääset asetuksiin klikkaamalla sivun vasemmassa alareunassa olevaa ratasikonia.

Evästeasetusten muokkaaminen

Voit halutessasi muuttaa antamiasi evästeasetuksia milloin tahansa klikkaamalla sivun vasemmassa alareunassa olevaa ratasikonia. Evästeasetuksissa voit estää muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön.

Voit myös tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimesi asetuksia muuttamalla tai lopettamalla sivuston käytön.

Selaimesi asetuksista voit halutessasi säätää selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing-asetus). Tämän toimenpiteen voi tehdä joko ennen palveluiden käyttämistä tai käytön aikana. Mobiililaitteiden osalta voit myös säätää laitteesi ja sovellustesi asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.

Käyttäjä voi estää kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta.

Evästeiden vastaanottamisen lopettaminen voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin sivuston toiminnallisuuksissa eikä sitä sen vuoksi lähtökohtaisesti suositella.

Käyttäjäseuranta

Verkkosivustollamme on käytössä Leadoon Chatbot, ja sen myötä Leadoon Chatbotin toiminnallisia evästeitä. Leadoo käyttää etag seurantaa, joka yhdistää käyttäjäistuntojen tiedot. Selaimen välimuistin tyhjentäminen päättää seurannan. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan.

Yhteisöliitännäiset

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben, LinkedInin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi palveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa palveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Tietosuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä, YouTuben osalta täällä, LinkedInin osalta täällä ja Instagramin osalta täällä.